Förslag på lösningar

Som inspiration inför ert arbete har vi valt ut några förslag på lösningar för detta område. Dessa baseras på erfarenhet och till viss del forskning och sammanfattar områdets möjligheter. Använd förslagen som de är eller prata ihop er och anpassa dem efter er skola.

Inför organiserade rastaktiviteter

Inför organiserade rastaktiviteter

Inom forskning finns stöd för att pedagogers engagemang och initiativ till aktiv lek har betydelse. Organiserad fysisk aktivitet innebär rastaktiviteter som elever eller personal leder. Exempel kan vara kull, dans och lek.

Ha synliga scheman

Ha synliga scheman

Förutom att införa planerade och organiserade aktiviteter behöver informationen nå eleverna. Gör scheman där både fria och styrda rastaktiviteter för veckan framgår och sätt upp dem där de syns.

Skapa fler rörelsemiljöer

Skapa fler rörelsemiljöer

Inom forskning finns stöd för att de miljöer som barn vistas i kan uppmuntra fysisk aktivitet. Att anpassa inne- och utemiljö så att dessa inspirerar till rörelse har bevisad effekt. Det finns många möjligheter men pingisbord och klätterväggar är två exempel.

Tillgängliggör utrustning

Tillgängliggör utrustning

Inom forskning finns stöd för att en viss typ av utrustning och redskap engagerar barn till fysisk aktivitet. Se till att eleverna har tillgång till stadieanpassad utrustning för att uppmuntra aktivitet. Det kan vara hopprep, rockringar eller bollar av olika slag.

För allas inkludering

För allas inkludering

Att skapa tydliga instruktioner, förenkla aktiviteten och ge möjligheter att prova på tillsammans med en lärare eller kompis gynnar alla elever oavsett förutsättningar och funktionsvariationer. Det kan kräva lite mer planering men kan vara avgörande för att elever med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna delta och nå sin fulla potential.

VILL DU HA FLER FÖRSLAG?

I vår inspirationsbank finns fler förslag från andra som redan börjat jobbat med de här frågorna.

Kika i vår inspirationsbank!

Handlingsplan

Handlingsplanen är till för att både beskriva det som fungerar bra och det som kan bli bättre. Den består av tre steg och ger stöd och hjälp i att beskriva nuläget samt planera och följa upp aktiviteter

  • Nuläge
  • Planera
  • Följ upp
Nuläge

Hur ser det ut idag? Beskriv ert nuläge och vilka aktiviteter som ligger bakom resultatet. Spara när ni känner er klara och fortsätt sedan till planera.

Skriv ut
1

Främjar skolans miljö till fysisk aktivitet?

Läs mer
Inte alls
I låg grad
I hög grad
I mycket hög grad
Vet ej
Spara

2

Erbjuder skolan tillgång till utrustning för fysisk aktivitet?

Läs mer
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Spara

3

Har skolan organiserade rastaktiviteter som uppmuntrar till fysisk aktivitet?

Läs mer
Aldrig/sällan
1-2 ggr/v
3-4 ggr/v
Dagligen
Vet ej
Spara

Planera

Vad skulle krävas för en förbättring? Utifrån era styrkor och svagheter, planera lämpliga aktiviteter som ni tror skulle göra störst skillnad. Beskriv aktiviteterna, vem som ansvarar och när det ska vara klart. Spara när ni känner er klara.

+ Lägg till aktivitet
Skriv ut
Följ upp

Tips från Inspirationsbanken

Nedan följer ett urval av tips från Inspirationsbanken inom detta område. Ta gärna del av fler tips om du behöver inspiration.